Tills Solutions bvba

Tills Solutions bvba


Kassamateriaal.be
is eigendom van Tills Solutions bvba
BTW BE 0559.872.617
IBAN BE36 0689 0064 0781
info@tills.be
T: +32 476 61 24 38

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op bestelling/factuur.

Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 10%, en zal vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 15% per jaar op het verschuldigde bedrag, dit onverminderd alle inningskosten, aanmaningskosten en vervolgingskosten.

Een installatie, interventie of ondersteuning in het algemeen zal pas plaats vinden indien alle openstaande facturen werden vereffend.

De garantie op toestellen en componenten bij Tills Solutions bvba is een « Carry-in » garantie.
Op alle onderdelen is er 1 jaar garantie tenzij anders vermeld.

Op hard- en software wordt gratis ondersteuning gegeven (remote) tot een maand na de plaatsing. Deze gratis ondersteuning wordt opgeschort zolang niet alle facturen werden betaald.
Met ondersteuning wordt hulp voor bestaande configuratie bedoeld. Aanpassingen aan configuratie, alsook ondersteuning ter plaatse zullen steeds aangerekend worden.
Virusproblemen, problemen veroorzaakt door het niet correct gebruiken van de software (bvb verwijderen van bestanden), problemen na het installeren van software die niet door Tills Solutions bvba (of onderaannemer) is gebeurd, zullen altijd de verantwoordelijkheid van de klant blijven.

De klant dient zelf voor een regelmatige back-up te zorgen. Verlies van gegevens zal in geen enkel geval de verantwoordelijkheid zijn van Tills Solutions bvba.

Voor gebruikers van software en diensten van derden, verdeeld door Tills Solutions bvba, gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van die derden. Tills Solutions bvba is hierbij slechts tussenpersoon en zal nooit hun verantwoordelijkheid dragen.

Clausule van eigendomsvoorbehoud. Het is wel zo te begrijpen dat de koopwaar en de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs.

Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen en protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd werden binnen de twee dagen na leverings- en/of factuurdatum.

De koper moet onmiddellijk bij levering de goederen nazien. Elke niet conformiteit moet worden gemeld binnen de twee dagen. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn.
Het feit dat de koper de algemene voorwaarden (of andere briefwisseling) niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van deze toepassing.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.


Versie 10 sep 2014